รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 299/2567 7 กุมภาพันธ์ 2567 3/2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
2 2589/2566 9 ตุลาคม 2566 2/2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
3 1469/2565 25 มิถุนายน 2565 1/2565 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
4 1469/2565 25 มิถุนายน 2565 1/2565 อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
5 874/2565 25 เมษายน 2565 3/2564 อาจารย์กองศักดิ์ ทองบุญ
6 874/2565 25 เมษายน 2565 3/2564 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
7 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.พัชริญา เพชรผอง
8 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
9 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กองศักดิ์ ทองบุญ
10 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ไพโรจน์ รัตนางกูร
11 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์สุรัตน์ ลีอุดมวงษ์
12 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
13 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กองศักดิ์ ทองบุญ
14 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ไพโรจน์ รัตนางกูร
15 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์สุรัตน์ ลีอุดมวงษ์
16 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
17 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์อนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
18 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.พัชริญา เพชรผอง
19 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
20 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์อนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
21 1911/2564 25 กันยายน 2564 2/2564 อาจารย์นวรัตน์ แก้วอ่อน
22 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
23 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ
24 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์สุนทร จรรยาวดี
25 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์พิเชษ วงษ์นุช
26 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
27 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ
28 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์สุนทร จรรยาวดี
29 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์พิเชษ วงษ์นุช
30 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
31 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์รังสิยา สุคนธ์
32 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์จรวยรัตน์ เหย่ากลุบดี
33 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
34 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ รังสิยา สุคนธ์
35 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์จรวยรัตน์ เหย่ากลุบดี
36 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
37 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์รังสิยา สุคนธ์
38 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์จรวยรัตน์ เหย่ากลุบดี
39 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
40 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ
41 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์สุนทร จรรยาวดี
42 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์พิเชษ วงษ์นุช
43 898/2564 29 เมษายน 2564 3/2563 อาจารย์รังสิยา สุคนธ์
44 898/2564 29 เมษายน 2564 3/2563 อาจารย์ ดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ
45 730/2564 29 มีนาคม 2564 2/2563 อาจารย์ภูวศิษฐ์ วงศ์พัฒนานิภาส
46 166/2564 26 มกราคม 2564 2/2563 อาจารย์นวรัตน์ แก้วอ่อน
47 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.นฤดล นวลขาว
48 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.จริยา บัวเจริญ
49 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ แก้วนุช
50 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.นรินทร์ จันทวงศ์
51 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
52 1008/2563 29 เมษายน 2563 1/2563 พันตำรวจโทธนงศักดิ์ บุญมาก
53 3450/2562 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์นวรัตน์ แก้วอ่อน
54 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.นรินทร์ จันทวงศ์
55 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
56 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.นฤดล นวลขาว
57 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.จริยา บัวเจริญ
58 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
59 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.จริยา บัวเจริญ
60 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.นรินทร์ จันทวงศ์
61 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
62 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์พันตำรวจโทธนงศักดิ์ บุญมาก
63 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 อาจารย์เอื้อมพร รัตนสิงห์
64 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์เอื้อมพร รัตนสิงห์
65 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์พนิดา แสนประกอบ
66 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณโฉม
67 2412/2560 25 ตุลาคม 2560 1/2560 อาจารย์วฑัญญู ตั้งตระกูล
68 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์รณนภัทร ทองแย้ม