รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 299/2567 7 กุมภาพันธ์ 2567 3/2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
2 2589/2566 9 ตุลาคม 2566 2/2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
3 1469/2565 25 มิถุนายน 2565 1/2565 อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
4 1469/2565 25 มิถุนายน 2565 1/2565 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
5 874/2565 25 เมษายน 2565 3/2564 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
6 874/2565 25 เมษายน 2565 3/2564 อาจารย์กองศักดิ์ ทองบุญ
7 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ไพโรจน์ รัตนางกูร
8 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์สุรัตน์ ลีอุดมวงษ์
9 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
10 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์อนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
11 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.พัชริญา เพชรผอง
12 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
13 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์อนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
14 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.พัชริญา เพชรผอง
15 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
16 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กองศักดิ์ ทองบุญ
17 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ไพโรจน์ รัตนางกูร
18 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์สุรัตน์ ลีอุดมวงษ์
19 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
20 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กองศักดิ์ ทองบุญ
21 1911/2564 25 กันยายน 2564 2/2564 อาจารย์นวรัตน์ แก้วอ่อน
22 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
23 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ รังสิยา สุคนธ์
24 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์จรวยรัตน์ เหย่ากลุบดี
25 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
26 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์รังสิยา สุคนธ์
27 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์จรวยรัตน์ เหย่ากลุบดี
28 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
29 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ
30 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์สุนทร จรรยาวดี
31 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์พิเชษ วงษ์นุช
32 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
33 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ
34 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์สุนทร จรรยาวดี
35 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์พิเชษ วงษ์นุช
36 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
37 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ
38 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์สุนทร จรรยาวดี
39 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์พิเชษ วงษ์นุช
40 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
41 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์รังสิยา สุคนธ์
42 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์จรวยรัตน์ เหย่ากลุบดี
43 898/2564 29 เมษายน 2564 3/2563 อาจารย์ ดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ
44 898/2564 29 เมษายน 2564 3/2563 อาจารย์รังสิยา สุคนธ์
45 730/2564 29 มีนาคม 2564 2/2563 อาจารย์ภูวศิษฐ์ วงศ์พัฒนานิภาส
46 166/2564 26 มกราคม 2564 2/2563 อาจารย์นวรัตน์ แก้วอ่อน
47 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ แก้วนุช
48 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.นรินทร์ จันทวงศ์
49 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
50 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.นฤดล นวลขาว
51 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.จริยา บัวเจริญ
52 1008/2563 29 เมษายน 2563 1/2563 พันตำรวจโทธนงศักดิ์ บุญมาก
53 3450/2562 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์นวรัตน์ แก้วอ่อน
54 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.จริยา บัวเจริญ
55 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.นรินทร์ จันทวงศ์
56 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
57 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.นฤดล นวลขาว
58 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.นรินทร์ จันทวงศ์
59 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
60 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
61 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.จริยา บัวเจริญ
62 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์พันตำรวจโทธนงศักดิ์ บุญมาก
63 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์เอื้อมพร รัตนสิงห์
64 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 อาจารย์เอื้อมพร รัตนสิงห์
65 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณโฉม
66 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์พนิดา แสนประกอบ
67 2412/2560 25 ตุลาคม 2560 1/2560 อาจารย์วฑัญญู ตั้งตระกูล
68 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์รณนภัทร ทองแย้ม