ประวัติ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีชื่อตามพระนามสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรท่านได้เล็งเห็น ความสำคัญของการศึกษา จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ซึ่งมีสำนักงานทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานในการประสานงาน การเรียนการสอน และประเมินผลการศึกษาต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2513 ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัย จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จึงได้เริ่มมีสำนักส่งเสริมวิชาการเกิดขึ้น ทำหน้าที่ ประสานงานการเรียนการสอนงานวิชาการ และมีฝ่ายทะเบียนและวัดผลทำหน้าที่เพิ่มจากการประมวลผลอย่างเดียว มาทำหน้าที่ประสานงานด้านการเรียน การสอนด้วยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อม พระราชทานนามเป็นสถาบันราชภัฏ จึงได้พัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการรวมกับฝ่ายทะเบียน และวัดผลเข้าเป็นส่วนเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า "สำนักส่งเสริมวิชาการ"วันที่ 10 มิถุนายน 2547 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทน สถาบันราชภัฏจึงมีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักส่งเสริมวิชาการจึงใช้ชื่อว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 เป็นต้นมา