อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์วรลักษณ์ วีระยุทธ
ประธาน
อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร
กรรมการ
อาจารย์ ดร.มุกริน วิโรจน์ชูฉัตร
กรรมการ
อาจารย์บุษบา แฝงสาเคน
กรรมการ
อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
-
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ (สระแก้ว)
ประธาน
อาจารย์อรุณรัตน์ จินดา
ประธาน
อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ (สระแก้ว)
กรรมการ
อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว (สระแก้ว)
กรรมการ
อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช (สระแก้ว)
กรรมการ
อาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ
กรรมการ
อาจารย์เพ็ญศรี ชิตบุตร (สระแก้ว)
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์สมชัย แสนภูมี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อาจารย์ ดร.ดาวราย ลิ่มสายหั้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา
อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า
อาจารย์ ดร.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
อาจารย์ออมสิรี ปานดำรงค์
ประธาน
อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยังกูร ตันวิเชียร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยันต์ พลอาสา
กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช สิปิยารักษ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
ประธาน
อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
กรรมการ
อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม
กรรมการและเลขานุการ
-
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต ผดุงศิลป์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ศิวนนท์ นิลพาณิชย์
กรรมการและเลขานุการ
-
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ ดร.มนฤดี ช่วงฉ่ำ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ กำแพงพันธ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์
กรรมการ
อาจารย์ศศิพร เหลืองไพฑูรย์
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ธีระศักดิ์ เครือแสง
อาจารย์.ดร.ดวงกมล ทองอยู่
รัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ สงวนสิน
ประธาน
อาจารย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ
กรรมการ
อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา จริยะพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์เพ็ญศรี ชิตบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลดา กันต์โฉม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช สิปิยารักษ์
อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา
อาจารย์รังสรรค์ สุคำภา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิริ นาควัชระ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
กรรมการ
อาจารย์สุพรรณี เรืองสงค์
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชื่นชัยกิจ
กรรมการ
อาจารย์เนมิ อุนากรสวัสดิ์
กรรมการ
-
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา (4 ปี)
อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น
ประธาน
อาจารย์ ดร.ดุสิตธร งามยิ่ง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ลักขณา แสงแดง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.นัฏภรณ์ พูลภักดี
กรรมการ
อาจารย์ ดร.มนทิรา มะโนรินทร์
กรรมการและเลขานุการ
-
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (4 ปี)
อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียง
กรรมการ
อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
กรรมการ
อาจารย์วรรนิสา หนูช่วย
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์อรรถพร ธนูเพ็ชร์
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)
ผู้ช่วยศาสตาจารย์จิระศักดิ์ สังเมฆ
ประธาน
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ประกอบผล
กรรมการ
อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร สวณภักดี
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)
อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ
ประธาน
อาจารย์วรนาฎ อินถารต
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณเฑียร รุ่งหิรัญ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ธนลาภประเสริฐ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
-
ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อาจารย์ ดร.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว
อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า