อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์วรลักษณ์ วีระยุทธ
ประธาน
อาจารย์บุษบา แฝงสาเคน
กรรมการ
อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร
กรรมการ
อาจารย์ ดร.มุกริน วิโรจน์ชูฉัตร
กรรมการ
อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
-
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ
ประธาน
อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ (สระแก้ว)
ประธาน
อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช (สระแก้ว)
กรรมการ
อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า
กรรมการ
อาจารย์สมชัย แสนภูมี
กรรมการ
อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ (สระแก้ว)
กรรมการ
อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว (สระแก้ว)
กรรมการ
อาจารย์เพ็ญศรี ชิตบุตร (สระแก้ว)
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว
อาจารย์ ดร.ดาวราย ลิ่มสายหั้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา
อาจารย์อรุณรัตน์ จินดา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
อาจารย์ออมสิรี ปานดำรงค์
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร
กรรมการ
อาจารย์ปิยังกูร ตันวิเชียร
กรรมการ
อาจารย์ชยันต์ พลอาสา
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช สิปิยารักษ์
ประธาน
อาจารย์ปรียาภา เมืองนก
กรรมการ
อาจารย์รวิธร ฐานัสสกุล
กรรมการ
อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลดา กันต์โฉม
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา จริยะพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ สงวนสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
อาจารย์ ดร.ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน
นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
ประธาน
อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
กรรมการ
อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม
กรรมการและเลขานุการ
-
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะ
ประธาน
อาจารย์ศิวนนท์ นิลพาณิชย์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต ผดุงศิลป์
กรรมการ
อาจารย์นฤมล สเนลโกรฟ
กรรมการและเลขานุการ
-
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ ดร.มนฤดี ช่วงฉ่ำ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ กำแพงพันธ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์
กรรมการ
อาจารย์ศศิพร เหลืองไพฑูรย์
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์.ดร.ดวงกมล ทองอยู่
อาจารย์ธีระศักดิ์ เครือแสง
รัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ สงวนสิน
ประธาน
อาจารย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ
กรรมการ
อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา จริยะพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์รังสรรค์ สุคำภา
อาจารย์เพ็ญศรี ชิตบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลดา กันต์โฉม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช สิปิยารักษ์
อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์เนมิ อุนากรสวัสดิ์
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิริ นาควัชระ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
กรรมการ
อาจารย์อนันต์ ลากุล
กรรมการ
อาจารย์สุพรรณี เรืองสงค์
กรรมการและเลขานุการ
-
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา (4 ปี)
อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น
ประธาน
อาจารย์ ดร.นัฏภรณ์ พูลภักดี
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ดุสิตธร งามยิ่ง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ลักขณา แสงแดง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.มนทิรา มะโนรินทร์
กรรมการและเลขานุการ
-
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (4 ปี)
อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา
ประธาน
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียง
กรรมการ
อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์
กรรมการ
อาจารย์วรรนิสา หนูช่วย
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์อรรถพร ธนูเพ็ชร์
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)
ผู้ช่วยศาสตาจารย์จิระศักดิ์ สังเมฆ
ประธาน
อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม
กรรมการ
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ประกอบผล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร สวณภักดี
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)
อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ธนลาภประเสริฐ
กรรมการ
อาจารย์วรนาฎ อินถารต
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณเฑียร รุ่งหิรัญ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
-
ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า
อาจารย์ ดร.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว