อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
อาจารย์ศิริพร นามเทศ
ประธาน
อาจารย์ณัฐกานต์ พิสุทธิ์พิบูลวงศ์ (ศูนย์สระแก้ว)
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาพร เรืองสังข์
กรรมการ
อาจารย์ปณัท สุขสร้อย(ศูนย์สระแก้ว)
กรรมการ
อาจารย์จารุนันท์ ไชยนาม (ศูนย์สระแก้ว)
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา นามี
กรรมการ
อาจารย์ธนกร วังสว่าง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.นุชรัฐ บาลลา
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์กฤติมา สระโพธิ์ทอง (ศูนย์สระแก้ว)
กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์ปภัทร์ ทองคำ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา เวียงวะลัย
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสุรี ฤทธิเลิศ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนี บุญวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัณนภา สุขลิ้ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภณิดา พัฒธร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
อาจารย์ภาคิน หมั่นทุ่ง
ประธาน
อาจารย์วิเชียร พุทธศรี
กรรมการ
อาจารย์ธวัชชัย มูลตลาด
กรรมการ
อาจารย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์
กรรมการ
อาจารย์วรุณยุพา จุ้ดศรี
กรรมการและเลขานุการ
-
ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
ประธาน
อาจารย์ ดร.อัณนภา สุขลิ้ม
กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาพร เรืองสังข์
อาจารย์ ดร.นุชรัฐ บาลลา
อาจารย์ ดร.ธนกร วังสว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสุรี ฤทธิเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร นามเทศ