ปรัชญา

        "บริการดี วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี"

วิสัยทัศน์

        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานชั้นนำที่สนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมหาวิทยาลัยก้าว ไกลสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ

        1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ

        2. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

        3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานวิชาการและงานทะเบียนเข้าสู่ระบบดิจิทัล

นโยบาย

        1. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ

        2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จด้วยเทคโนโลยี

        3. พัฒนาการบริหารจัดการภายในให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

เป้าประสงค์

        1. บัณฑิตมีคุณภาพสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

        2. รับบริการเกิดความประทับใจในการให้บริการ

        3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ