บันทึกข้อความขอ Peer Review ตำรา

บันทึกข้อความขอ Peer Review ตำรา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ Open
แบบคำขอรับการ Peer Review ตำรา (รับรองโดยคณะ) Open
แบบคำขอรับการ Peer Review ตำรา Open
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการเพื่อรับรองคุณภาพก่อนการเผยแพร่ พ.ศ.2566 Open

ผลงานวิชาการ

แนวปฏิบัติการประเมินประกอบผลการปฏิบัติงาน Open
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี Open
ขั้นตอนการส่งผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี Open
ปมผ.1(สำหรับผู้เสนอ) แบบคำขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (Update 5 มกราคม 2558) Open
ปมผ.2(สำหรับผู้เสนอ) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี Open
ปมผ.3 (สำหรับคณะ) แบบประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี Open
ปมผ.4(สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/หนังสือ/ตำรา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี Open
ปมผ.4.1(สำหรับคณะกรรมการ) แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี Open
บันทึกข้อความคณะขอส่งผลงานเพื่อรับการประเมิน (สำหรับคณะ) Open
ปมผ.5แบบประเมินคุณภาพเอกสารแปล เพื่อประกอบการประเมินผลการฏิบัติงานประจำปี Open
ปมผ.5.1แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพเอกสารแปลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี Open