บุคลากร/โครงสร้างรศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์
อธิการบดี


ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี
รองอธิการบดี


ผศ.ดร.นิติกร  อ่อนโยน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ผศ.ศุภมัย  พรหมแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


อ.ดร.วัสส์พร  จิโรจพันธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


รศ.คชินทร์   โกกนุทาภรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน


นางพรทิพย์  กุศลสิริสถาพร
MissPorntip Kusolsirisathaporn
หัวหน้าสำนักงาน
porntip@vru.ac.th
บริหารทั่วไป


นางสาวมานิดา  ปามุทา (ชำนาญการ)
MissManida Pamuta
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
manida@vru.ac.thนางสาวรัชพร  คุตตะสิงคี
MissRachaporn Kuttasingkee
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
rachaporn@vru.ac.thนายไพฑูรย์  มุงเพีย
Mr.Paitoon Mungphia
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
paitoon.mung@vru.ac.thนางสาวณัชริตา  ปิตะบุตร
MissNatcharita Pitabut
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
natcharita.pi@vru.ac.th

หลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน


นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา (ชำนาญการ)
MissSumalee Thamnitha
นักวิชาการศึกษา
sumalee@vru.ac.thนางสาววิจิตรา  จันทะเรือง
MissWijitra Jantharuang
นักวิชาการศึกษา
wijitra@vru.ac.thนางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ์
MissPavinee Jeeradit
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pavinee@vru.ac.thนางสาวอุบลวรรณ  ศรีอนันต์ พันธ์นาเหนือ
MissUbonvan Srianan
นักวิชาการศึกษา
ubonvan@vru.ac.thนายจักรพงศ์  รอดดี
Mr.Chakapong Rotdee
นักวิชาการศึกษา
Chakapong.Rot@vru.ac.th

ทะเบียนและประมวลผล


นายวาทิต  ทองมาก (ชำนาญการ)
Mr.Vatit Tongmark
นักวิชาการศึกษา
vatit@vru.ac.thนางรัชฎาพร  ยอดศรี
Mrs.Ratchadaporn Yodsri
นักวิชาการศึกษา
ratchadaporn@vru.ac.thนางสาวสุดาพร   น้อยทรง
MissSudaporn Noysong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sudaporn.noy@vru.ac.thนางสาวพรนภา  ศรีเศษ
MissPornnapa Sriset
นักวิชาการศึกษา
pornnapa.sri@vru.ac.th