รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีศูนย์ภาษา
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 2588/2566 9 ตุลาคม 2566 2/2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์
2 2588/2566 9 ตุลาคม 2566 2/2566 อาจารย์ Lee WonJu
3 2588/2566 9 ตุลาคม 2566 2/2566 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
4 2588/2566 9 ตุลาคม 2566 2/2566 อาจารย์ศุภชัย แซ่เอี้ยว
5 1555/2566 13 มิถุนายน 2566 1/2566 Mr.Lee WonJu
6 1555/2566 13 มิถุนายน 2566 1/2566 นายศุภชัย แซ่เอี้ยว
7 1555/2566 13 มิถุนายน 2566 1/2566 นางสาวอัจฉรา ปรีชญาวานิช
8 1555/2566 13 มิถุนายน 2566 1/2566 ผศ.ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์
9 1555/2566 13 มิถุนายน 2566 1/2566 นางสาววีรภา พงษ์พานิช
10 419/2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 3/2565 นางสาววีรภา พงษ์พานิช
11 1469/2565 25 เมษายน 2565 1/2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์
12 1469/2565 25 เมษายน 2565 1/2565 อาจารย์ Kim Ki Seoung
13 1469/2565 25 เมษายน 2565 1/2565 อาจารย์รติพร พานดวงแก้ว
14 1469/2565 25 เมษายน 2565 1/2565 อาจารย์อัจฉรา ปรีชญาวานิช
15 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
16 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข
17 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ธีระพงศ์ คงด้วง
18 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
19 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข
20 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ธีระพงศ์ คงด้วง
21 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์เทพมานพ ลิขิตวิเศษกุล
22 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กรบงกช วิเศษมณี
23 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ Kim ki seoung
24 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์เทพมานพ ลิขิตวิเศษกุล
25 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กรบงกช วิเศษมณี
26 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ Kim ki seoung
27 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์
28 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์กรบงกช วิเศษมณี
29 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์กรบงกช วิเศษมณี
30 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์
31 1250/2564 23 มิถุนายน 2564 1/2564 อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข
32 1250/2564 23 มิถุนายน 2564 1/2564 อาจารย์เทพมานพ ลิขิตวิเศษกุล
33 1250/2564 23 มิถุนายน 2564 1/2564 อาจารย์ Kim ki seoung
34 730/2564 29 มีนาคม 2564 2/2563 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
35 166/2564 26 มกราคม 2564 3/2563 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
36 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
37 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์อนุพงศ์ ทวยนาค
38 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
39 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
40 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ Lee Won-Ju
41 1007/2563 29 เมษายน 2563 1/2563 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
42 1007/2563 29 เมษายน 2563 2/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเสวต
43 3450/2562 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์ Lee Won-Ju
44 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเสวต
45 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
46 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
47 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
48 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
49 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
50 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 Mr. Andre Bernard Delhaye
51 2507/2559 31 ตุลาคม 2559 1/2559 Mr.Andre Bernard Delhaye
52 2507/2559 31 ตุลาคม 2559 1/2559 Mrs.Sasaki Kumi