รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีศูนย์ภาษา
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 1422/2566 9 มิถุนายน 2567 3/2566 อาจารย์ชานนท์ วัฒนอุตมเสถียร
2 1423/2567 9 มิถุนายน 2567 1/2567 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
3 1423/2567 9 มิถุนายน 2567 1/2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์
4 1423/2567 9 มิถุนายน 2567 1/2567 อาจารย์ชานนท์ วัฒนอุตมเสถียร
5 1423/2567 9 มิถุนายน 2567 1/2567 อาจารย์ศุภชัย แซ่เอี้ยว
6 2588/2566 9 ตุลาคม 2566 2/2566 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
7 2588/2566 9 ตุลาคม 2566 2/2566 อาจารย์ศุภชัย แซ่เอี้ยว
8 2588/2566 9 ตุลาคม 2566 2/2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์
9 2588/2566 9 ตุลาคม 2566 2/2566 อาจารย์ Lee WonJu
10 1555/2566 13 มิถุนายน 2566 1/2566 นางสาวอัจฉรา ปรีชญาวานิช
11 1555/2566 13 มิถุนายน 2566 1/2566 ผศ.ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์
12 1555/2566 13 มิถุนายน 2566 1/2566 นางสาววีรภา พงษ์พานิช
13 1555/2566 13 มิถุนายน 2566 1/2566 Mr.Lee WonJu
14 1555/2566 13 มิถุนายน 2566 1/2566 นายศุภชัย แซ่เอี้ยว
15 419/2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 3/2565 นางสาววีรภา พงษ์พานิช
16 1469/2565 25 เมษายน 2565 1/2565 อาจารย์รติพร พานดวงแก้ว
17 1469/2565 25 เมษายน 2565 1/2565 อาจารย์อัจฉรา ปรีชญาวานิช
18 1469/2565 25 เมษายน 2565 1/2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์
19 1469/2565 25 เมษายน 2565 1/2565 อาจารย์ Kim Ki Seoung
20 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์เทพมานพ ลิขิตวิเศษกุล
21 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กรบงกช วิเศษมณี
22 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ Kim ki seoung
23 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์เทพมานพ ลิขิตวิเศษกุล
24 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กรบงกช วิเศษมณี
25 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ Kim ki seoung
26 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
27 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข
28 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ธีระพงศ์ คงด้วง
29 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
30 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข
31 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ธีระพงศ์ คงด้วง
32 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์กรบงกช วิเศษมณี
33 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์
34 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์
35 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์กรบงกช วิเศษมณี
36 1250/2564 23 มิถุนายน 2564 1/2564 อาจารย์เทพมานพ ลิขิตวิเศษกุล
37 1250/2564 23 มิถุนายน 2564 1/2564 อาจารย์ Kim ki seoung
38 1250/2564 23 มิถุนายน 2564 1/2564 อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข
39 730/2564 29 มีนาคม 2564 2/2563 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
40 166/2564 26 มกราคม 2564 3/2563 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
41 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
42 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
43 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์อนุพงศ์ ทวยนาค
44 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
45 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ Lee Won-Ju
46 1007/2563 29 เมษายน 2563 1/2563 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
47 1007/2563 29 เมษายน 2563 2/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเสวต
48 3450/2562 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์ Lee Won-Ju
49 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
50 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเสวต
51 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
52 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
53 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
54 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
55 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 Mr. Andre Bernard Delhaye
56 2507/2559 31 ตุลาคม 2559 1/2559 Mrs.Sasaki Kumi
57 2507/2559 31 ตุลาคม 2559 1/2559 Mr.Andre Bernard Delhaye