อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร
ประธาน
อาจารย์ ดร.อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข
กรรมการ
อาจารย์อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ
กรรมการ
อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อนงค์นาฏ ผ่านสถิน
กรรมการ
อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชชา ยันติ
อาจารย์ ดร.เฌอลินญ์ สิริเศรษฐ์ภพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช เรืองไชย
อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี
อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์
อาจารย์แพทย์หญิงอานันตยา ป้องกัน
อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
อาจารย์นาตยา ดวงประทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช เรืองไชย
ประธาน
อาจารย์ ดร.จินต์จุฑา ขำทอง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชชา ยันติ
กรรมการ
อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
กรรมการ
อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์
ประธาน
อาจารย์ธนธัส ผุดผ่อง
กรรมการ
อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี
กรรมการ
อาจารย์ชนินันท์ ประเสริฐไทย
กรรมการ
อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์แพทย์หญิงอานันตยา ป้องกัน
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.จินต์จุฑา ขำทอง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
กรรมการ
อาจารย์นาตยา ดวงประทุม
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.จินต์จุฑา ขำทอง
ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
อาจารย์ ดร.ธนูศิลป์ สลีอ่อน
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์
อาจารย์ ดร.เฌอลินญ์ สิริเศรษฐ์ภพ
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
รองศาตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ธนูศิลป์ สลีอ่อน
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี