อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร
ประธาน
อาจารย์อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ
กรรมการ
อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อนงค์นาฏ ผ่านสถิน
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข
กรรมการ
อาจารย์ ดร.พิชสุดา เดชบุญ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์
อาจารย์แพทย์หญิงอานันตยา ป้องกัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา ดวงประทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชชา ยันติ
อาจารย์ ดร.เฌอลินญ์ สิริเศรษฐ์ภพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช เรืองไชย
อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช เรืองไชย
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชชา ยันติ
กรรมการ
อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า
กรรมการ
อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์
ประธาน
อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี
กรรมการ
อาจารย์ชนินันท์ ประเสริฐไทย
กรรมการ
อาจารย์ธนธัส ผุดผ่อง
กรรมการ
อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา ดวงประทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช เรืองไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชชา ยันติ
อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
อาจารย์ ดร.รติรัตน์ โกละกะ
ประธาน
อาจารย์วิชุดา จันทะศิลป์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ฉัตรชณา เพริดพริ้ง
กรรมการ
อาจารย์กุสุมา รวมธรรม
กรรมการ
อาจารย์สุกัญญา ช.เจริญยิ่ง
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา ดวงประทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชชา ยันติ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
ประธาน
อาจารย์ ดร.จินต์จุฑา ขำทอง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา ดวงประทุม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.เฌอลินญ์ สิริเศรษฐ์ภพ
ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
อาจารย์ ดร.เฌอลินญ์ สิริเศรษฐ์ภพ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์
อาจารย์ ดร.เฌอลินญ์ สิริเศรษฐ์ภพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
รองศาตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.เฌอลินญ์ สิริเศรษฐ์ภพ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี