ประกาศ ก.พ.อ. / หนังสือเวียนจาก อว.


No. รายละเอียด Open
1 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2567 Open
2 หนังสือ ที่ อว 0209.5/ว1137 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง การเผยแพร่ผลงานด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ Open
3 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน Open
4 ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 Open
5 หนังสือ ที่ อว 0209.5/ว7017 ลงวันที่ 11 เมษายน 2566 เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Open
6 ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2566 Open
7 หนังสือ ที่ อว 0209.5/ว16444 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 66 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ Open
8 หนังสือ ที่ อว 0209.5/ว16439 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 66 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ Open
9 หนังสือ ที่ อว 0209.5/14959 ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และผลงานทางวิชาการที่นำมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ Open
10 กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Open
11 หนังสือ ที่ อว 0209.5/ว23785 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ ก.พ.อ. กำหนด Open
12 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 Open
13 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 Open
14 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 Open
15 หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว90 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เรื่อง ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2562 Open