รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 2816 9 พฤศจิกายน 2566 2/2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
2 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 1/2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ
3 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 1/2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ
4 730/2564 29 มีนาคม 2564 2/2563 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
5 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิ์วงศ์
6 183/2563 22 มกราคม 2563 2/2562 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
7 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
8 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
9 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
10 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
11 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
12 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ศิรส ทองเชื้อ
13 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 อาจารย์ศิรส ทองเชื้อ
14 2018/2561 19 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
15 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์อรทัย จินตสถาพร
16 1434/2560 30 มิถุนายน 2560 1/2560 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
17 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์เบญญา มะโนชัย
18 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์