ประเมินปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา


รายการ File PDF File WORD
แบบ มรว.ทป.01 ระเบียนสะสม PDF Word
แบบ มรว.ทป.02 รายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา PDF Word
แบบ มรว.ทป.03 บันทึกการให้คำปรึกษา PDF Word
แบบ มรว.ทป.04 ขอความช่วยเหลือ/แนะนำ นักศึกษา PDF Word
แบบ มรว.ทป.05 ขอเชิญพบเพื่อปรึกษาหารือ PDF Word
แบบ มรว.ทป.06 รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา PDF Word
แบบ มรว.ทป.07 แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา PDF Word
แบบ มรว.ทป.08 แบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา PDF Word
แบบ มรว.ทป.09 แบบประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา PDF Word