รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ


NO. หัวข้อ / ปีการศึกษา รายละเอียด
1 สรุปผลความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2563 Open
2 สรุปผลความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2562 Open
3 สรุปผลความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2561 Open