Application/QR-Code


 • แอพพิลิเคชั่นดูผลการเรียน

  สแกน QRCODE แล้วติดตั้งแอบ VRU-App บนมือถือระบบ Android

 • แอพพลิเคชั่นประเมินการให้บริการของบุคลากร

  สแกน QRCODE แล้วติดตั้งแอบ VRU-App บนมือถือระบบ Android

 • แอพพลิเคชั่นสายตรงผู้อำนวยการสำนัก

  สแกน QRCODE แล้วติดตั้งแอบ VRU-App บนมือถือระบบ Android


 • QR-Code สำนักงานทะเบียน

  สแกน QRCODE เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน