แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


โปรดทำเครื่องหมาย ลงในหัวข้อที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุดเกี่ยวกับความพึงพอใจของท่านต่อหน่วยงานในมิติการให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักฯ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.ประเภทผู้รับบริการ
2.ระดับการศึกษา
3.เพศ
4.อายุ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านการให้บริการและผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
 
หัวข้อการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
1.ด้านการบริการของบุคลากร
1.1 มีความเอาใจใส่และ กระตือรือร้นในการให้บริการ
1.2 มีความสนใจและเต็มใจในการให้บริการทุกครั้ง
1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
1.4 วางตนได้อย่างเหมาะสม ใช้วาจาสุภาพ
1.5 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
1.6 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
1.7 ให้คำแนะนำ ได้อย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์
1.8 ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ
2. ด้านระบบการบริการ
2.1 ขั้นตอนการให้บริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2.2 มีการให้บริการตามลำดับ ก่อน - หลัง
2.3 มีการให้บริการอย่างเท่าเทียม
2.4 การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว
3. ด้านคุณภาพการให้บริการ
3.1 ท่านได้รับบริการที่ตรงตามต้องการ
3.2 ท่านได้รับบริการที่คุ้มค่า ในเวลาที่เหมาะสม
3.3 มีขั้นตอนแสดงการให้บริการด้านต่างๆ อย่างชัดเจน
4. ด้านเทคโนโลยีและความสะดวกในการบริการ
4.1 ระบบเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความทันสมัย
4.2 สามารถหาข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว
4.3 Download แบบฟอร์มต่างๆ ในการขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
4.4 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกและการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เช่น ระบบดูเกรด, ระบบจองรายวิชา, ระบบ CMS, ระบบการส่ง มคอ., ระบบการรับสมัครออนไลน์, ระบบการประกาศผลการสอบเข้าศึกษา, ระบบการส่งวารสาร เป็นต้น
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ / แสดงความคิดเห็น