ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนผู้ประเมิน รวมทั้งหมด : 2471 คน     
ข้อมูลตั่งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงปัจจุบัน     
1. ด้านบริการของบุคลากร
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
MEAN
S.D.
เกณฑ์
1.1 มีความเอาใจใส่และ กระตือรือร้นในการให้บริการ 2441 98.79 23 0.93 4 0.16 1 0.04 1 0.04 4.98 0.19 ดีมาก
1.2 มีความสนใจและเต็มใจในการให้บริการทุกครั้ง 2395 96.92 69 2.79 6 0.24 0.00 1 0.04 4.97 0.21 ดีมาก
1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส 2436 98.58 31 1.25 3 0.12 0.00 1 0.04 4.98 0.15 ดีมาก
1.4 วางตนได้อย่างเหมาะสม ใช้วาจาสุภาพ 2386 96.56 81 3.28 1 0.04 2 0.08 1 0.04 4.96 0.22 ดีมาก
1.5 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 2435 98.54 25 1.01 8 0.32 2 0.08 1 0.04 4.98 0.19 ดีมาก
1.6 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ 2419 97.90 48 1.94 1 0.04 0.00 3 0.12 4.97 0.20 ดีมาก
1.7 ให้คำแนะนำ ได้อย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์ 2430 98.34 37 1.50 1 0.04 1 0.04 2 0.08 4.98 0.18 ดีมาก
1.8 ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ 2429 98.30 36 1.46 3 0.12 1 0.04 2 0.08 4.98 0.19 ดีมาก
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยแบ่งเป็น 5 อันดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และควรปรับปรุง โดยกำหนดคะแนนซึ่งอิงกลุ่มจากคะแนนเฉลี่ยของคำตอบทั้งหมด ดังนี้

(คะแนนเฉลี่ยสูงสุด – คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด) / จำนวนกลุ่ม
= (5-1) / 5
= 0.8

ช่วงค่าเฉลี่ย ระดับของความพึงพอใจ
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80
ดีมาก
ดี
พอใช้
แย่
ควรปรับปรุง
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.51 4.98 ดีมาก
2. ด้านระบบการบริการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
MEAN
S.D.
เกณฑ์
2.1 ขั้นตอนการให้บริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 2437 98.62 27 1.09 4 0.16 0.00 3 0.12 4.98 0.19 ดีมาก
2.2 มีการให้บริการตามลำดับ ก่อน - หลัง 2433 98.46 32 1.30 4 0.16 1 0.04 1 0.04 4.98 0.17 ดีมาก
2.3 มีการให้บริการอย่างเท่าเทียม 2376 96.16 90 3.64 3 0.12 1 0.04 1 0.04 4.96 0.22 ดีมาก
2.4 การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว 2430 98.34 35 1.42 4 0.16 1 0.04 1 0.04 4.98 0.17 ดีมาก
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยแบ่งเป็น 5 อันดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และควรปรับปรุง โดยกำหนดคะแนนซึ่งอิงกลุ่มจากคะแนนเฉลี่ยของคำตอบทั้งหมด ดังนี้

(คะแนนเฉลี่ยสูงสุด – คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด) / จำนวนกลุ่ม
= (5-1) / 5
= 0.8

ช่วงค่าเฉลี่ย ระดับของความพึงพอใจ
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80
ดีมาก
ดี
พอใช้
แย่
ควรปรับปรุง
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.51 4.98 ดีมาก
3. ด้านคุณภาพการให้บริการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
MEAN
S.D.
เกณฑ์
3.1 ท่านได้รับบริการที่ตรงตามต้องการ 2432 98.42 34 1.38 4 0.16 0.00 1 0.04 4.98 0.16 ดีมาก
3.2 ท่านได้รับบริการที่คุ้มค่า ในเวลาที่เหมาะสม 2400 97.13 64 2.59 5 0.20 1 0.04 1 0.04 4.97 0.21 ดีมาก
3.3 มีขั้นตอนแสดงการให้บริการด้านต่างๆ อย่างชัดเจน 2422 98.02 42 1.70 5 0.20 1 0.04 1 0.04 4.98 0.19 ดีมาก
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยแบ่งเป็น 5 อันดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และควรปรับปรุง โดยกำหนดคะแนนซึ่งอิงกลุ่มจากคะแนนเฉลี่ยของคำตอบทั้งหมด ดังนี้

(คะแนนเฉลี่ยสูงสุด – คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด) / จำนวนกลุ่ม
= (5-1) / 5
= 0.8

ช่วงค่าเฉลี่ย ระดับของความพึงพอใจ
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80
ดีมาก
ดี
พอใช้
แย่
ควรปรับปรุง
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.51 4.98 ดีมาก
4. ความพึงพอใจของการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
MEAN
S.D.
เกณฑ์
4.1 ระบบเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความทันสมัย 2433 98.46 33 1.34 3 0.12 1 0.04 1 0.04 4.98 0.17 ดีมาก
4.2 สามารถหาข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว-2431 2431 98.38 34 1.38 3 0.12 2 0.08 1 0.04 4.98 0.18 ดีมาก
4.3 Download แบบฟอร์มต่างๆ ในการขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว 2437 98.62 29 1.17 3 0.12 1 0.04 1 0.04 4.98 0.16 ดีมาก
4.4 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกและการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เช่น ระบบดูเกรด, ระบบจองรายวิชา, ระบบ CMS, ระบบการส่ง มคอ., ระบบการรับสมัครออนไลน์, ระบบการประกาศผลการสอบเข้าศึกษา, ระบบการส่งวารสาร เป็นต้น 2422 98.02 0.00 3 0.12 1 0.04 1 0.04 4.98 0.18 ดีมาก
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยแบ่งเป็น 5 อันดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และควรปรับปรุง โดยกำหนดคะแนนซึ่งอิงกลุ่มจากคะแนนเฉลี่ยของคำตอบทั้งหมด ดังนี้

(คะแนนเฉลี่ยสูงสุด – คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด) / จำนวนกลุ่ม
= (5-1) / 5
= 0.8

ช่วงค่าเฉลี่ย ระดับของความพึงพอใจ
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80
ดีมาก
ดี
พอใช้
แย่
ควรปรับปรุง
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.51 4.98 ดีมาก

รวมทั้งหมด 4 ด้าน
(คะแนนเฉลี่ยสูงสุด – คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด) / จำนวนกลุ่ม
= (5-1) / 5
= 0.8

ช่วงค่าเฉลี่ย ระดับของความพึงพอใจ
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80
ดีมาก
ดี
พอใช้
แย่
ควรปรับปรุง
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.51 4.98 ดีมาก