สรุปจำนวนผู้ประเมิน
ข้อมูลตั่งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงปัจจุบัน     
ประเภทผู้รับบริการ
ประเภทผู้รับปริการ
จำนวนผู้ประเมิน
ร้อยละการประเมิน
นักศึกษาปัจจุบัน 2306 97.63
นักศึกษาปี 1 2 0.08
นักศึกษาปี 2 4 0.17
นักศึกษาปี 4 9 0.38
นักศึกษาตกค้าง 2 0.08
อาจารย์ 20 0.85
เจ้าหน้าที่ 14 0.59
ศิษย์เก่า 3 0.13
ผู้สมัครเข้าศึกษา 2 0.08
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 2362 100
ระดับการศึกษา
จำนวนผู้ประเมิน
ร้อยละการประเมิน
ต่ำกว่าปริญญาตรี 2270 96.10
ปริญญาตรี 83 3.51
ปริญญาโท 1 0.04
ปริญญาเอก 8 0.34
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 2362 100
เพศ
จำนวนผู้ประเมิน
ร้อยละการประเมิน
ชาย 2290 96.95
หญิง 72 3.05
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 2362 100
อายุ
จำนวนผู้ประเมิน
ร้อยละการประเมิน
น้อยกว่า 20 ปี 2267 95.98
20-29 ปี 65 2.75
30-29 ปี 17 0.72
40-49 ปี 4 0.17
50 ปีขึ้นไป 9 0.38
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 2362 100