จำนวนผู้มาใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์


ลำดับ คณะ จำนวน/คน
1 ดีมาก 169
2 ดี 90
3 พอใช้ 45
4 แย่ 8
5 ควรปรับปรุง 6
รวมทั้งหมด 318

ผลการประเมินการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์

ดีมาก ดี พอใช้ แย่ ควรปรับปุง ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
MEAN
S.D.
เกณฑ์
การบริการของบุคลากร 169 53.14 90 28.30 45 14.15 8 2.52 6 1.89 4.28 0.93 ดีมาก

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยแบ่งเป็น 5 อันดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ แย่ และควรปรับปรุง โดยกำหนดคะแนนซึ่งอิงกลุ่มจากคะแนนเฉลี่ยของคำตอบทั้งหมด ดังนี้
(คะแนนเฉลี่ยสูงสุด – คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด) / จำนวนกลุ่ม
= (5-1) / 5
= 0.8

ช่วงค่าเฉลี่ย ระดับของความพึงพอใจ
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80
ดีมาก
ดี
พอใช้
แย่
ควรปรับปรุง
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.51 4.28 ดีมาก