แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา/Student form


ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ประเภทคำร้อง .pdf
หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
แบบ มรว.1 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (64 เป็นต้นไป)(สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565)
แบบ มรว.1 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (64 เป็นต้นไป)
แบบ มรว.2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นหมวดวิชาเฉพาะ และ/หรือ เลือกเสรี
แบบ มรว.3 คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
แบบ มรว.5 คำร้องขอเปลี่ยนหลักสูตร
แบบ มรว.6 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชา
แบบ มรว.6.1คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
แบบ มรว.6.2คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษาเรียนร่วม (กรณีปรับรหัสวิชา)
แบบ มรว.7 คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน
แบบ มรว.8 คำร้องขอลาพักการเรียน
แบบ มรว.9 คำร้องขอกลับเข้าเรียนและขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา
แบบ มรว.10 คำร้องขอลาออก
แบบ มรว.11 คำร้องขอสอบปลายภาค
แบบ มรว.12 คำร้องขอจบการศึกษา
แบบ มรว.13 คำร้องขอเปิดหมู่พิเศษ
แบบ มรว.15 คำร้องขอหนังสือรับรอง
แบบ มรว.16 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน
แบบ มรว.18 คำร้องเปลี่ยนแปลงหลักฐาน
แบบ มรว.21 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
แบบ มรว.22 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร
แบบ มรว.24 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตรก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
An Application Form for Credit Transfer for Course Exemption General Education Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Credit Transfer for Course Exemption Core Courses and/or Selective Courses Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Changing Student Status Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Section Transfer (Same Courses)Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Changing Curriculum Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Taking Leave Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Re-attending Classes and Reviving Student Status Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
A Request for Course Transfer for Waiving General Education Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Adding – Withdrawing Courses Office of Academic Promotion and RegistrationValaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
For Students on Student Loan Program An Application Form for Adding–Withdrawing Courses Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University Under The Royal Patronage
An Application Form for Dropping out of VRU Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Taking Final Exam Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Graduation Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Opening Special Classes Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for taking Class at Other Universities Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for a Letter of Certification(After applying, students can get the document within 5 minutes.)Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for a Transcript Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Applicaction Form for a Duplicate Transcript Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Changing Details in Documents Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Summer Registration for Full-time Students Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Registration(only for not graduating within the given time)Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
An Application Form for Transfer Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage(In transferring to other Universities, students have to contact the Universities of their Destination to ask for their approval before).
An Application Form for a Graduation Certificate Office of Academic Promotion and Registration Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage